Načítavanie

Štatút, Právomoc Poriadok

Rozhodcovské konanie patrí k najefektívnejším spôsobom mimosúdneho riešenia sporov a ako rovnocenná alternatíva k súdnemu konaniu vedenému pred všeobecným súdom prináša svojim účastníkom značné výhody.

ŠTATÚT STÁLEHO ROZHODCOVSKÉHO SÚDU CENTRUM CIVILNEJ ARBITRÁŽE

CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na ulici Horná č. 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 747 032, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb, vedeným Okresným úradom Banská Bystrica – odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „zriaďovateľ“), v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“) na svoje náklady zriaďuje a udržiava stály rozhodcovský súd Centrum civilnej arbitráže (ďalej len „SRS“).


Právomoc stáleho rozhodcovského súdu - ARBITRABILITA

Spor podľa ustanovenia § 1 zákona o rozhodcovskom konaní spôsobilý byť predmetom rozhodovania v rozhodcovskom konaní môže byť v rozhodcovskom konaní vedenom pred stálym rozhodcovským súdom prejednávaný a rozhodnutý, ak si zmluvné strany pre prípad nastania takého sporu uzavreli rozhodcovskú zmluvu podľa druhej časti zákona o rozhodcovskom konaní, ktorou založili právomoc stáleho rozhodcovského súdu vec prejednať a rozhodnúť.

Rozhodcovská zmluva je dohodou zmluvných strán o tom, že predložia všetky resp. niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v budúcnosti v určenom zmluvnom alebo inom právnom vzťahu stálemu rozhodcovskému súdu.

Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Táto forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli.

Jedinou výnimkou z doteraz uvedeného je, ak zmluvné strany nahradili písomnú rozhodcovskú zmluvu vyhlásením do zápisnice pred stálym rozhodcovským súdom, že sa podrobujú právomoci stáleho rozhodcovského súdu. Zákon o rozhodcovskom konaní v ustanovení § 4 rozoznáva dve formy rozhodcovskej zmluvy – formu osobitnej rozhodcovskej zmluvy a formu rozhodcovskej doložky k zmluve.


ROKOVACÍ PORIADOK

CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na ulici Horná č. 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 747 032, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb, vedeným Okresným úradom Banská Bystrica – odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej len „CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb“), ako zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže (ďalej len „SRS“) vydáva podľa § 12 ods. 2 a § 14 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“) dňa 30.06.2015 tento rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu Centrum civilnej arbitráže (ďalej len „Rokovací poriadok“).