Načítavanie

Rozhodcovskádoložka

Rozhodcovské konanie patrí k najefektívnejším spôsobom mimosúdneho riešenia sporov a ako rovnocenná alternatíva k súdnemu konaniu vedenému pred všeobecným súdom prináša svojim účastníkom značné výhody.

Odporúčame nasledovné znenie rozhodcovskej doložky:

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo súvisiace s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne stálemu rozhodcovskému súdu Centrum civilnej arbitráže, so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, zriaďovateľom ktorého je CIVILNÁ ARBITRÁŽ, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom na ulici Horná č. 37, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 747 032, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb, vedeného Okresným úradom Banská Bystrica – odbor všeobecnej vnútornej správy, podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu tohto stáleho rozhodcovského súdu. Dojednanie Zmluvných strán o tejto rozhodcovskej doložke je neodvolateľné. Zmluvné strany sa podriadia rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní s tým, že rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné


Podľa uváženia si zmluvné strany v rozhodcovskej doložke ďalej môžu dohodnúť:

 • že rozhodcovské konanie bude vedené formou ústneho pojednávania,
 • že rozhodcovské konanie podľa písm. b) bude verejné,
 • že vec v prvom stupni prejedná a rozhodne trojčlenný senát,
 • na jazyku resp. jazykoch, ktorý/é sa bude/ú používať v rozhodcovskom konaní, ak takým jazykom nemá byť slovenský jazyk,
 • na osobe rozhodcu alebo na postupe jeho dodatočného ustanovenia,
 • na osobách členov rozhodcovského senátu, ak má vec podľa dohody zmluvných strán v prvom stupni prejednať a rozhodnúť rozhodcovský senát,
 • na osobe predsedu rozhodcovského senátu, ak má vec podľa dohody zmluvných strán v prvom stupni prejednať a rozhodnúť rozhodcovský senát,
 • že rozhodcovský rozsudok možno na základe žiadosti niektorej z nich preskúmať podľa ust. §37 zákona o rozhodcovskom konaní a čl. 26 Rokovacieho poriadku stáleho rozhodcovského súdu
 • že vec v druhom stupni (preskúmanie rozhodcovského rozsudku) prejedná a rozhodne jediný rozhodca,
 • na vylúčení možnosti preskúmania rozhodcovského uznesenia o nariadení predbežného opatrenia podľa čl. 17 Rokovacieho poriadku stáleho rozhodcovského súdu,,
 • na vylúčení podania žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona o rozhodcovskom konaní (dôvody na obnovu konania).