Načítavanie

Centrum civilnej arbitráže

kontaktujte nás

Stály Rozhodcovský súd

Rozhodcovské konanie patrí k najefektívnejším spôsobom mimosúdneho riešenia sporov a ako rovnocenná alternatíva k súdnemu konaniu vedenému pred všeobecným súdom prináša svojim účastníkom značné výhody.
Rýchlosť
je jednou z najpodstatnejších výhod, ktoré rozhodcovské konanie ponúka. Čas od okamihu podania žaloby do prijatia resp. vyhlásenia rozhodcovského rozsudku sa počíta na mesiace.
Hospodárnosť
vyplývajúca z písomnej formy vedenia rozhodcovského konania a z prejednania a rozhodnutia sporu jediným rozhodcom ako pravidelných, no na základe dohody zmluvných strán menných charakteristík rozhodcovského konania vedeného pred stálym rozhodcovským súdom, znamená zaťaženie rozhodcovského konania nižšími nákladmi akými je zaťažené súdne konanie pred všeobecnými súdmi.
Dôvernosť
zabezpečená jeho neverejným charakterom vylučuje negatívnu publicitu sporu utajením existencie sporu či priebehu jeho prejednávania.
Odvetvová špecializácia rozhodcov
je významným prínosom pri riešení úzko špecializovaných sporov. Kombinácia erudovaných právnikov a odborníkov na iné spoločenské odvetvia zabezpečuje zostavenie vyváženého rozhodovacieho orgánu spôsobilého efektívne prejednať, odborne posúdiť a spravodlivo rozhodnúť vec.
Vykonateľný rozhodcovský rozsudok
je v zmysle § 41 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov exekučným titulom, teda umožňuje oprávnenému domáhať sa uspokojenia svojej pohľadávky núteným spôsobom prostredníctvom súdneho exekútora.